V poslední době se setkáváme s dotazy ohledně povinnosti provádět cvičný požární poplach. Dovolte nám proto stručně shrnout informace týkající se tohoto tématu.

 

KDO MÁ POVINNOST PROVÁDĚT CVIČNÝ POŽÁRNÍ POLACH

Povinnost provést cvičný požární poplach je dána §32 vyhlášky č. 246/2001 Sb. a týká se každého provozovatele činnosti s vysokým požárním nebezpečím požáru a provozovatele činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím požáru, který má zároveň složité podmínky pro zásah (tedy splňují podmínky zpracování DZP)  a to minimálně jedou ročně. Provozovatelé činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a bez zvýšeného požárního nebezpečí mají povinnost provést cvičný požární poplach v případě, že je tato dána organizační směrnicí.

PRŮBĚH CVIČNÉHO POŽÁRNÍHO POPLACHU

Před zahájením cvičného požárního poplachu je o události obeznámen hasičský záchranný sbor. Z řad zaměstnanců ví o konání pouze několik jedinců z řad vedoucích pracovníků. Při cvičném požárním poplachu po domluvě se zákazníkem používáme dýmovnice, které vyvinou hustý bílý dým, který signalizuje mimořádnou událost v provozovně. Zaměstnanci by při zpozorování dýmu měli jednat v souladu s požární poplachovou směrnicí (např. zvoláním „HOŘÍ“, ohlášení požáru na ohlašovnu požáru/HZS apod.). Současně by se měli zaměstnanci bezpečně evakuovat na určené shromaždiště. Při cvičném požárním poplachu se měří čas od rozvinutí kouře do zpozorování a vyhlášení poplachu a také čas celkové evakuace pracoviště. Kontroluje se činnost preventivních požárních hlídek/ preventistů a funkčnost a správnost nastavení požární ochrany na provozovně.

Po skončení cvičného požárního poplachu provádíme nácvik použití přenosného hasicího přístroje (dále jen PHP). Zaměstnanci z řad preventivních požárních hlídek/preventistů a další zájemci si mohou vyzkoušet jak PHP funguje a jak se s ním manipuluje. Tento nácvik je velmi důležitý zejména v počátcích požáru, kdy je nezbytné, aby zaměstnanci okamžitě provedli zásah pomoci PHP. V takovém případě dochází k záchraně majetku zaměstnavatele.

 

VYHODNOCENÍ CVIČNÉHO POŽÁRNÍHO POPLACHU

Není výjimkou, že při cvičném požárním poplachu dojde k odhalení nedostatků, které by jinak nebyly identifikovány. Mezi takové nedostatky patří špatné vyhlášení požárního poplachu, zmatené chování preventivní požární hlídky/preventistů, ignorace dýmu, nebo naopak bezohledná evakuace ohrožující ostatní zaměstnance.

Jak již bylo napsáno v úvodu, cvičný požární poplach je povinný pro provozovatele činností s vysokým požárním nebezpečím a pro provozovatelé činností se zvýšeným požárním nebezpečím/bez zvýšeného požárního nebezpečí v případě, že je tato povinnost dána organizační směrnicí.

Provedení cvičného požárního poplachu a nácvik použití PHP však doporučujeme všem našim zákazníků, kteří provozují činnost se zvýšeným požárním nebezpečím a mají větší počet zaměstnanců.

V případě zájmu o provedení cvičného požárního poplachu s nácvikem použití PHP zasílejte poptávku na: sedlackova@profiodpady.cz