1. Jste společnost, kde se nákaza projevila?
Odpad (osobní ochranné pomůcky, kapesníčky, atp.) by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pytel pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být také ošetřen dezinfekčním prostředkem. Teprve takto připravený odpad může být vhozen do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.
Pokud můžete, zajistěte, aby takový odpad neskončil na skládce, ale ve spalovně komunálních odpadů.
Pracovní místo, společné prostory, služební automobil důkladně vyčistěte a následně vydesinfikujte. Vyčistěte klimatizační jednotky.

2. Jste z rizikové profese a je pravděpodobné, že by Vaše OOP byly kontaminovány?
Veškeré použité osobní ochranné jednorázové pomůcky, které mohou být kontaminovány, je nutné považovat za nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností „ H9 infekčnost“. Nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem. Doporučené zařazení tohoto odpadu je pod katalogové číslo: 15 02 02* - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy)
Odpad by měl být bezpečně ukládán do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Obaly musí být neporušené, vnější obal by měl být ošetřen desinfekcí.
3. Jste svozová společnost a zabezpečujete svoz komunálního odpadu v obcích?
Spolupracujte s obecními úřady. Každá obec je specifická. Lze vytipovat místa (uzamykatelné nádoby, shromaždiště infekčního odpadu) nebo lze nádoby občanů v karanténě označit výstražnými symboly.
Osoby v karanténě by měly být o způsobu nakládání s infekčním odpadem informovány a měly by postupovat podle pravidel v článku 1 a podle pokynů obecního úřadu.
Osoba v karanténě odpad netřídí. Vše končí v jednom pytli.
Především byste měli dbát na bezpečnost vlastních zaměstnanců a poskytnout jim dostatečné množství ochranných pracovních pomůcek:
• Ochranné brýle
• Obličejová rouška nebo ochranná maska s filtrem
• Vhodný pracovní oděv, který chrání tělo před kontaktem s odpady
• Vhodné pevné nepropustné rukavice a obuv

Všichni pracovníci, kteří nakládají s odpady, by měli absolvovat školení o prevenci chorob. Školení by mělo zahrnovat informace o možném riziku z pracovního prostředí, o základních hygienických postupech, používání, čištění, desinfekci a odstranění OOP. Zaměstnanci musí být také poučeni, v jakém případě mají neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, pokud by vykazovali jakékoli příznaky onemocnění.