Možná doba provozu zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností (autovrakovišť) – dle Metodického pokynu MŽP č.j. MZP/2021/720/3122 ze dne 17. 6. 2021
Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností provozovaná na základě souhlasu vydaného dle zákona č. 185/2001 Sb. (starý zákon) lze provozovat do konce platnosti tohoto souhlasu, avšak nejdéle do 31. 12. 2023.
Pokud provozovatel zařízení požádá o vydání povolení dle zákona č. 541/2020 Sb. (nový zákon) nejpozději do 6 měsíců před uplynutím doby platnosti souhlasu podle starého zákona (nejpozději do 30. 6. 2023 pro uplynutí lhůty k nejzazšímu datu platnosti 31. 12. 2023), smí zařízení provozovat dle platného souhlasu (dle starého zákona) až do doby, kdy bude o jeho žádosti (dle nového zákona) pravomocně rozhodnuto.