Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru a úpravě odpadu před jeho využitím nebo odstraněním
(dříve zařízení pro sběr a výkup)
Povinnosti vyplývající z nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 
Je-li povolen provoz pro sběr a výkup podle zákona č. 185/2001 Sb., § 14 odst. 1,  platí tento souhlas do doby platnosti, ale nejdéle do 2 let od účinnosti nového zákona, tedy do 1. 1. 2023. V případě, že bude nová žádost o souhlas podána do 30. 6. 2022, je možné provozovat zařízení dle původních podmínek do doby, než bude o nové žádosti pravomocně rozhodnuto.
 

 • Pro provoz zařízení k sběru a úpravě odpadů je zásadní, že smí být provozováno pouze na pozemcích určených k tomuto účelu územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo ve stavbě určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, oznámením o užívání  nebo kolaudačním souhlasem nebo povolením stavby – toto je nutné doložit se žádostí!
 • K žádosti je nutné připojit stanovisko krajské hygienické stanice, která posuzuje provoz a předložený PŘ z hlediska dopadů na zdraví lidí a zhodnotí zdravotní rizika (nemění se oproti stávající praxi).
 • Účastníkem řízení o povolení je obec, na jejímž území je zařízení provozováno (nemění se oproti stávající praxi).
 • Nově je povolení vydáváno na dobu neurčitou, do 6-ti let od nabytí právní moci, je nutné vypracovat zprávu o revizi a tu předložit na krajský úřad.
 • V zařízení ke sběru odpadu smí být odpad uložen nejvýše po dobu 9 měsíců, jinak musí být povoleno jako zařízení ke skladování odpadů.

Povinnosti provozovatele zařízení

 • Zaznamenat údaje o odpadu, předávající osobě nebo provozovně tak, aby mohla být vedena průběžná evidence a prováděno ohlašování – z písemných informací od dodavatele odpadů.
 • Přijímá – li se odpad (jakýkoliv) od občana, zaznamenat údaje o obci, na jejímž území odpad vznikl (název obce a IČZÚJ). Tyto odpady se evidují pod kódy 20 xx xx. Pozor jiné povinnosti u vybraných kovů, viz níže.
 • Odpad zvážit a provést vizuální kontrolu.
 • Ověřit zařazení/zařadit odpad podle druhu a kategorie.
 • Ověřit své oprávnění k přijetí odpadu a popřípadě odpad odmítnout.
 • Vydat potvrzení o převzetí odpadu (množství, druh, kategorie, včetně svého IČZ).
 • Při vývozu odpadů ze svého zařízení předat s odpadem i průvodní papíry (vlastní písemné informace, v případě předání na skládku či do zařízení k zasypávání ZPO).
 • Oznámit KHS a KÚ nepříznivé vlivy nakládání s odpadem na zdraví lidí nebo životní prostředí, které jsou v rozporu s vlivy popsanými v PŘ zařízení.
 • Zveřejnit seznam druhů odpadů, pro něž má povolení.
 • Přijímá-li odpady od nepodnikajících fyzických osob, oznámit obci, na jejímž území odpad vznikl, druh a množství odpadu – do 15. 1. následujícího roku (povinnost již za rok 2021!!!)
 • Vést provozní deník.
 • Vést průběžnou evidenci – příloha č. 13 vyhlášky, podle listu č. 2 (po novu až od 1. 1. 2023).
 • Vést provozní evidenci pro vybrané kovové odpady – příloha č. 14 vyhlášky (poprvé až od 1. 1. 2023).

Vybavení provozovny:

 • Zařízení musí mít váhu s pravidelnou kalibrací v intervalu max. 24 měsíců.
 • Provozovat tak, aby nedocházelo ke znečišťování  veřejně přístupných pozemních komunikací a veškerých přístupových cest.
 • Musí být zabezpečeno proti vstupu cizích osob.
 • Vybaveno informační cedulí (název zařízení, IČZ, druhy odpadů, identifikační údaje o provozovateli, provozní doba).

Kovy – sběr kovů

 • vybrané kovové odpady – příloha č. 23 vyhlášky (nové vyznačeny kurzívou)

Katalogové číslo odpadu

Název druhu odpadu

02 01 10

Kovové odpady

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

15 01 04

Kovové obaly

16 01 04*

Autovraky

16 01 06

Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

16 08 01

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy (17 04 01 – 06)

17 04 11

Kabely

20 01 40

Kovy

 
 

 • U těchto vybraných kovových odpadů musí provozovatel zařízení vést evidenci o fyzické osobě, která odpad předala a o výši platby – vše uchovávat po dobu 5 let (neplatí, pokud se přebírá již ze zařízení k nakládání s odpady).
 • Nesmí předat úplatu v hotovosti – platí možnost platby na účet nebo pomocí poštovních poukázek.

 

 • Kovové odpady mající povahu uměleckého díla, předmětu kulturní povahy, pietního nebo bohoslužebného předmětu, průmyslového nebo strojního zařízení, obecně prospěšného zařízení, části vybraného výrobku s ukončenou životností s výjimkou kompletní autobaterie;
 • u těchto odpadů provozovatel zařízení nesmí poskytnout úplatu nepodnikající fyzické osobě;
 •  musí v evidenci zaznamenat také stručný popis, umožňující jejich identifikaci – uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, které se na předmětu nacházejí.

 
Vybavení provozovny přebírající vybrané kovové odpady:

 • Mít kamerový systém – záběr na vstup, na váhu a na místo soustřeďování odpadů, záznam 30 dnů v nasnímané kvalitě, rozlišení min 2 Mpix, frekvence snímání 10 FPS, zajištění záložním zdrojem energie na dobu min 3 hod. – povinné od 1. 1. 2022.
 • Povinnost každoročního školení všech pracovníků, kteří vykonávají obsluhu zařízení  - záznam o školení a uchování 5 let.

 

Povinnosti provozovatele mobilního zařízení

 • V mobilním zařízení ke sběru odpadu smí být odpad uložen pouze po dobu přepravy do zařízení ke zpracování odpadu, nejdéle však po dobu 48 hodin, jde-li o odpad ze zdravotnické nebo veterinární péče nebo jiný biologický odpad, nejdéle po dobu 24 hodin.
 • Do mobilního zařízení ke sběru odpadu smí být přebírány odpady pouze od jejich původce a odpady nesmí být z mobilního zařízení ke sběru odpadu předávány do jiného mobilního zařízení určeného pro nakládání s odpady.
 • Při přepravě odpadů do České republiky, z České republiky nebo přes Českou republiku (dále jen „přeshraniční přeprava odpadů“) nesmí být odpad přijímán do mobilního zařízení ke sběru odpadu ani z něj nesmí být odesílán.
 • Původce nesmí předat do mobilního zařízení kovové odpady (to smí pouze obec) a zároveň provozovatel mobilního zařízení nesmí tyto druhy odpadů do zařízení přijmout.