Dne 1. 6. 2019 vešla v účinnost vyhláška MŽP č. 130/2019 Sb., která stanovuje kritéria, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Asfaltová směs je homogenní směs složená z přírodního nebo umělého kameniva, fileru, silničního nebo modifikovaného asfaltového pojiva a dalších přísad, příměsí a složek, které se používají k její výrobě.

Znovuzískaná asfaltová směs, je dle této vyhlášky, asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch.

Vyhláška třídí znovuzískanou asfaltovou směs na 4 kvalitativní třídy (ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4), dle obsahu celkového množství polyaromatických uhlovodíků (uvedeno v Příloze č. 1 vyhlášky). Za dodržení stanovených kritérií je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt či ne odpad a využívat tak pro: výrobu asfaltové směsi; podkladní vrstvu pozemní komunikace; ochranou vrstvu pozemní komunikace, dopravních ploch, konstrukce zemních těles pozemních komunikací nebo staveb železniční trati; nestmelené konstrukční vrstvy polních a lesních cest atd.

S výjimkou znovuzískaných asfaltových směsí z konstrukční vrstvy, která byla prokazatelně vybudována po 1. lednu 2000, musí být vždy provedeno vzorkování a zkoušení (a to před zahájením prací).

Vyhláška stanovuje i minimální počty vzorků, a to jak pro průzkum, tak i pro již vybourané asfaltové směsi.