Zařazování odpadů – dle Metodického pokynu MŽP č.j. MZP/2021/720/904 ze dne 29. 6. 2021
Odpady z obcí
Obec zařadí své komunální odpady pod katalogová čísla skupiny 20 Katalogu odpadů, přičemž odděleně soustřeďované využitelné složky zařadí do podskupiny 20 01 Katalogu odpadů.
Stavební odpady obec zařazuje pod katalogová čísla skupiny 17 Katalogu odpadů.
 
Společné soustřeďování některých využitelných odpadů v obci
Obec se může rozhodnout (dle vhodnosti a účelnosti z hlediska logistiky a recyklace) soustřeďovat společně odpady plastů, skla a kovů, a to za předpokladu dalším nakládáním s odpady nedojde ke snížení možnosti jejich recyklace. Evidenci odpadu vede pro každou složku odpadu obec, přičemž přesné údaje obdrží od následného zpracovatele (společnost přijímající odpady, např. dotřiďovací linka). Příjemce eviduje přijímané odpady zvlášť pod jednotlivými katalogovými čísly.
 
Kal ze septiků a žump
Kaly ze septiků mohou být zařazeny jako odpad kat. č. 20 03 04. Odpady z čištění kanalizace se zařazují jako odpad kat. č. 20 03 06.
 
Odpady právnických nebo podnikajících fyzických osob zapojených do obecního systému
Právnická osoba (PO) nebo podnikající fyzická osoba (FOOP) zapojená do obecního systému nakládání s odpady (na základě písemné smlouvy) zařadí takto předávané odpady jako odpovídající druh komunálního odpadu pod katalogová čísla ze skupiny 20.
Pokud PO nebo FOOP předá do obecního systému veškerý komunální odpad (jehož je původcem), pak nevede průběžnou evidenci odpadů ani neplní ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech – platí pouze pro odpady, kterými jsou zapojeny do obecního systému.
Pokud PO nebo FOOP zapojená do obecního systému předá jen část svého komunálního odpadu, pak musí vést průběžnou evidenci všech odpadů a musí plnit ohlašovací povinnost pro veškeré odpady.
 
Odpady právnických a podnikajících fyzických osob
Odpady z nevýrobní činnosti od zaměstnanců, z administrativní činnosti, případně odpady vzniklé nepodnikajícím fyzickým osobám (návštěvníkům, klientům …), které naplňují definici komunálního odpadu, jsou zařazovány pod katalogová čísla skupiny 20 katalogu odpadů (papír, plast, sklo, kovy, biologický odpad a zbytkový směsný komunální odpad).
Obalové odpady z činnosti PO nebo FOOP se zařazují pod katalogová čísla skupiny 15 Katalogu odpadů.
Biologický odpad jako zbytky potravin, jídla atd. od zaměstnanců/klientů se zařazuje pod katalogová čísla skupiny 20 Katalogu odpadů. PO nebo FOOP může s rostlinnými zbytky nakládat v režimu předcházení vzniku odpadů, tj. zpracovat je ve svém kompostéru, případně předávat do komunitní kompostárny – nejedná se o odpad (nevede se evidence).
 
Upuštění od odděleného soustřeďování odpadů u původce
Pokud původci vznikají jak komunální odpady od zaměstnanců (např. plasty, papír) tak z vlastní činnosti obalové odpady, je možné tyto materiálově stejné odpady kategorie ostatní shromažďovat společně, a to na základě povolení „k upuštění od odděleného soustřeďování“, které vydává místně příslušná ORP. Tyto odpady (neodděleně soustřeďované) se zařazují pod jeden druh odpadu, který je uveden ve vydaném povolení ORP. Např. papírové obaly kat.č. 15 01 01 a 20 01 01, budou vedeny pod jedním z těchto kódů dle povolení ORP.
 
Zákaz mísení nebezpečných odpadů
Mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je u původců zakázáno, stejně jako není možné upustit od odděleného soustřeďování nebezpečných odpadů.
Mísení nebezpečných odpadů je povoleno, pokud k němu dochází v rámci úpravy odpadů v zařízeních k úpravě, využití nebo odstranění odpadů, a za podmínky, že to  je umožněno povolením vydaným Krajským úřadem - mísení nebezpečných odpadů musí být v souladu s BAT (nejlepšími dostupnými technologiemi).