Nařízením Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), která stanovuje formát bezpečnostních listů. Toto nařízení je použitelné od 1. 1. 2021, ale povinné od 1. 1. 2023. Dodavatelé jsou po tomto datu povinni poskytnout odběratelům (zákazníkům) s novou dodávkou i nově vypracovaný bezpečnostní list dle výše uvedeného nařízení Komise (EU) 2020/878. Bezpečnostní list se předává v jazyce daného členského státu, ve kterém je dodávka prováděna.
 
Pododdíl 1.1 BL - UFI kód
V případě přidělení kódu UFI (Unique Formula Identifier – jedinečný identifikátor složení směsi) se tento alfanumerický 16místný  kód uvádí v pododdíle 1.1 Identifikátor výrobku BL.
 
Nanoformy látek
Pokud se BL týká jedné nebo více nanoforem nebo látek, které zahrnují nanoformy, musí to být uvedeno tím, že se použije slovo „nanoforma“. Tato informace o „nanoformě“ se pak uvádí v následujících pododdílech BL: 1.1 Identifikátor výrobku, 3.1 Složení/informace o složkách - Látky či 3.2 Směsi, 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech.
 
Endokrinní disruptory
V pododdíle 2.3 Další nebezpečnost BL se uvádí informace o látkách vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (endokrinní disruptory). Pokud jsou tyto látky obsaženy ve směsi, pak se musí uvést všechny endokrinní disruptory, které jsou ve směsi obsaženy v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší.
Dále se  informace o endokrinních disruptorech uvádí v pododdíle 11.2 Informace o další nebezpečnosti BL.
Endokrinním disruptorům byl vyčleněn samostatný pododdíl BL 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, čímž došlo k rozšíření oddílu 12 BL o jeden pododdíl [je pak na první pohled patrné, jestli je BL vypracován dle Nařízení Komise (EU) 2020/878].
 
Pododdíl 14.1 BL - změna názvu pododdílu
Název pododdílu se mění z původního názvu „UN číslo“ na nový název „UN číslo nebo ID číslo“.
 
 
U nově vypracovaných bezpečnostních listů musí být zohledněny také úpravy ostatních právních předpisů, jako jsou např. změny v expozičních limitech pro pracovní prostředí (NV č. 195/2021 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), změny/doplnění v Seznamu harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek - nově doplněné látky, změny závazných klasifikací látek, specifických koncentračních limitů či multiplikačních faktorů… (příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění).