Od 1. 11. 2021 nabude účinnosti nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které ruší dosavadní nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
Jaké změny nové nařízení přináší?
Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., není žádnou revolucí a nepřináší vyloženě zásadní změny. Spíše upřesňuje některé pojmy a snaží se více reflektovat pokrok doby. Ale postupně.
§ 1 Úvodní ustanovení
Zde dochází k poměrně nenápadné, dost možná ale nejzásadnější změně celého nařízení vlády. Původní nařízení vlády, mimo jiné, stanovilo: “…rozsah a bližší podmínky poskytování…” Slovo rozsah z nového nařízení vlády zcela vypadlo: “upravuje bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
Z toho lze dovodit, že nařízení vlády nenařizuje striktní poskytnutí žádného konkrétního OOPP, ale že poskytování všech OOPP je v kompetencích zaměstnavatele! Že by nastal konec éry povinných přileb v kancelářích na staveništích?
§ 2 OOPP nejsou…
§ 2 definuje, co to nejsou osobní ochranné pracovní prostředky. Zde se domnívám, že došlo výhradně k menším kosmetickým úpravám, které na reálnou praxi nebudou mít zásadní dopady.
§ 3 OOPP musí…
Odst. (1) a (2) jsou prakticky shodné, jako v původním nařízení. Ale odst. (3) se dočkal opět poměrně nenápadné, dost možná však významné změny: “Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen.”
Původní nařízení vlády mluvilo o seznámení s ochrannými prostředky, takže tento nepřesný pojem byl upraven a to i v dalších částech nařízení. Původní předpis nezmiňoval nutnost prokazatelného seznámení. V novém nařízení již požadavek na prokazatelnost je. Jako ideální cesta se jeví prokazatelné seznámení zaměstnanců s návodem k použití konkrétního poskytnutého OOPP.
Dále byl ve stejném odst. (3) zaměněn původní termín: “ohrožení přenosnými chorobami” za nový: “ohrožení infekčními onemocněními.”
Odst. (4), který upravuje způsob, podmínky a dobu používání OOPP, až na upřesnění pojmů zůstává nezměněn.
Objevuje se však zcela nový odst. (5), cituji:
“Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.”
 
§ 4 Hodnocení rizik a výběr OOPP
Odst. (1) doznal upřesňujících změn. Nově nemluví o hodnocení rizik, ale o určování rizik. A dále pomocí poznámky, odkazuje na vyhledávání a vyhodnocování rizik prováděného dle § 102, Zákoníku práce. Tj. oproti původnímu nařízení vlády dává jasně do kontextu požadavky Zákoníku práce ve vztahu k OOPP. Stejně, jako tomu bylo i dříve, nařízení vlády doporučuje postupovat zejména podle přílohy č. 1.
Odst. (2) až na kosmetické změny zůstává stejný a doporučuje při výběru OOPP postupovat zejména podle příloh č. 2 a 3.
§ 5 Infekční onemocnění
Odst. (1) zůstává až na kosmetické změny stejný: “K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel zaměstnanci dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředek se považuje též ochranná mast s dezinfekčním účinkem.”
Odst. (2) ale doznal zásadních změn.
Novinkou je, že v případě zaměstnance, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, mohou být dle potřeby poskytnuty také regenerační krémy a masti.
Co se týče množství poskytovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, případně regeneračních krémů a mastí, tak i nové nařízení vlády se odvolává na svou přílohu č. 4, kde je toto upraveno s ohledem na druh práce.
Nově se však objevuje dodatek odst. (2), cituji:
“V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.”
§§ 6 a 7 Závěr
§ 6 ruší NV. č. 495/2001 Sb., a § 7 upravuje účinnost nového nařízení vlády k 1. 11. 2021.
Příloha č. 1 Tabulka pro výběr OOPP na základě vyhodnocení rizik
Tabulka oproti původnímu nařízení vlády byla významně upravena.
Nově obsahuje 26 skupin rizik, oproti původním 21. Tučně jsou zvýrazněny nové skupiny rizik. Nejzásadnější změny pravděpodobně doznala skupina biologických činitelů. Dle původního nařízení vlády se hodnotily konkrétní činitele (bakterie, viry apod.). Nově se hodnotí skupiny látek a materiálů, které mohou obsahovat “nějaké” biologické činitele a mohou se tak stát zdrojem “nákazy.”
Fyzikální rizika

 1. mechanická
  • náraz;
  • uklouznutí;
  • pády z výšky;
  • vibrace;
  • statické stlačení části těla;
  • odření, perforace, řezné a jiné rány, kousnutí nebo bodnutí;
  • zachycení, uskřípnutí;
 2. hluk;
 3. tepelná
 4. teplo, oheň;
 5. chlad;
 6. úraz elektrickým proudem;
 7. statická elektřina;
 8. neionizující;
 9. ionizující
 10. elektrická
 11. radiační (záření)

Chemická rizika

 1. aerosoly
  • pevné: prach, vlákna, dýmy, výpary;
  • kapalné: mlhy, jemné mlhy;
 2. kapaliny
 3. ponoření;
 4. postříkání, rozprášení, vytrysknutí;
 5. plyny, páry.

Biologické činitele

 1. biologické činitele obsažené v aerosolech
  • pevných a kapalných;
 2. biologické činitele obsažené v kapalinách
 3. přímý a nepřímý kontakt;
 4. postříkání, rozprášení, vytrysknutí;
 5. přímý a nepřímý kontakt.
 6. biologické činitele obsažené v materiálech, osobách, zvířatech apod.

Jiná rizika

 1. utonutí;
 2. nedostatek kyslíku;
 3. nedostatečná viditelnost.

Části těla a orgány, které mají být chráněny
Drobné změny se objevily i v rozdělení části těla a orgánů, ale nejde o nic zásadního. Např. zcela zmizely parenterální cesty.
.
Konec formuláře
Příloha č. 2 Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků
Lze konstatovat, že tato příloha byla určitým způsobem modernizována a zpřehledněna. Zásadní změny a důsledky z ní však nevyplývají.
Příloha č. 3 Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům*) a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků
Asi tou nejzásadnější změnou je už samotný název přílohy č. 3. Původní název zněl: “Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, jsou zejména:”
Nově tedy pouze: “…mohou vyžadovat…”.
Jinak je příloha přepracována k nepoznání a formátována do přehledové tabulky s následujícími sloupečky:

 • rizika;
 • dotčené části těl a orgánů včetně typu OOPP;
 • příklady činností, při nichž může být příslušný typ OOPP nutný;
 • odvětví a obory činností.

Tabulka je dále dělena dle skupin rizik v kontextu s přílohou č. 1.
 
Příloha č. 4 Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků
Příloha č. 4 zůstává téměř beze změn. Zásadní změnou však je dovětek v posledním řádku tabulky, který nově zní:
“Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok.”
V původním nařízení vlády slovo textilní chybělo a tak spousta zaměstnavatelů poskytovala např. papírové ručníky.