Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady vyšla těsně před Vánocemi a je účinná od 1. 1. 2023. Přinesla tyto změny:

  • Vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady je stále stejné (dle vyhlášky 383/2001 Sb.), až do konce roku 2024.
  • Je posunut zákaz skládkování některých nebezpečných odpadů (který měl platit od 1. 1. 2023) do konce roku 2025 – změna přílohy č. 4  C vyhlášky (zúžení seznamu).
  • Zařízení přijímající výhradně kapalné odpady, nemusí být vybaveno váhou.
  • Oprava limitních hodnot v odpadech využívaných k zasypávání (příloha č. 5 vyhlášky – tabulka 5.1 a 5.4) – obsah benzo(a)pyrenu a celkový obsah polyaromatických uhlovodíků. Limity u těchto ukazatelů se vrací k limitům používaných dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.
  • Navýšení podílu výmětů z dotřídění odděleně soustřeďovaných plastových odpadů (žluté popelnice), který může být v letech 2023 a 2024 předán k energetickému využití – 45 % stejně jako v letech 2021 a 2022.
  • Zmírnění podmínek pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu.

Tato novela vyhlášky řeší i posunutí vedení evidencí (do konce roku 2024) dle vyhlášek vztahujících se k výrobkům s ukončenou životností (elektrozařízení a vozidla s ukončenou životností).