Dne 28.12.2022 vzešla v platnost vyhláška č. 452/2022 Sb. (vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.), 

 

Změny od 1. 1. 2023:

  1. v periodických pracovnělékařských prohlídkách

Kategorie

Četnost periodické prohlídky 

1.

Pouze na žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance, a to 1× za 6 let nebo 1× za 4 roky, pokud jde o zaměstnance staršího 50 let. Dále ale zůstává povinná vstupní prohlídka.

2.

Pouze na žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance, a to buď 1× za 4 roky nebo 1× za 2 roky, pokud jde o zaměstnance staršího 50 let. Dále ale zůstává povinná vstupní prohlídka.

1. a 2. „s profesními riziky“ na základě zákona o ochraně veřejného zdraví

1× za 4 roky nebo 1× za 2 roky, pokud jde o zaměstnance staršího 50 let

2. riziková a 3.

1× za 2 roky

4.

Každý rok

 

  1. při dohledu na pracovišti zaměstnavatele

Dohled se vykonává na pracovištích zaměstnavatele nejméně jedenkrát za 3 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „riziková práce“), anebo jde-li o profesní riziko nebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy. U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé podle zákona o ochraně veřejného zdraví se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb; v těchto případech frekvenci stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů. Dohled se neprovádí zejména v dopravních prostředcích zaměstnavatele a v zařízeních, která jsou ve zkušebním provozu.

Rozsah pracovnělékařských služeb se stanoví s ohledem na zdravotní náročnost vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií podle zákona o ochraně veřejného zdraví, podle obsahu činností u prací s profesním rizikem nebo podle obsahu činností, jejichž výkon je stanoven jinými právními předpisy. Provedení pracovnělékařské prohlídky zahrnuje provedení základního vyšetření, zhodnocení výsledků zjištěného zdravotního stavu, diferenciálně diagnostickou a posudkovou rozvahu, případně též vyžádání odborných vyšetření a jejich zhodnocení, provedení záznamu do zdravotnické dokumentace, zpracování lékařského posudku a zajištění jeho předání oprávněným osobám a související administrativní činnost.

Kategorizace práce

O zařazení funkce do 1. a 2. kategorie rozhoduje dle rizik sám zaměstnavatel. Pozice zařazené do 2. kategorie ovšem musí nahlásit krajské hygienické stanici.

O zařazení do dalších zbývajících kategorií, tedy 3. a 4., rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

Žádost o posouzení předkládá zaměstnavatel nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací.

1. kategorie – práce, u kterých se nepředpokládá nepříznivý vliv na zdraví (tato kategorie se týká hlavně administrativních pozic),

2. kategorie – výkon v této kategorii způsobuje nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance jen zřídka,

3. kategorie – patří sem takové pozice, při kterých jsou překračovány hygienické standardy,

4. kategorie – jde o pracovní pozice, ve kterých nelze vyloučit případné nemoci z povolání i při využívání pracovních ochranných prostředků a dalších opatřen

 

Další důležité změny vyhlášky

  • Změna terminologie - dosud používaný výraz „riziko ohrožení zdraví“ se mění na „profesní riziko“, které vyjadřuje komplex působení rizikových faktorů pracovních podmínek při činnostech/pracích jako součástech výkonu určité profese, a to na zdraví posuzované osoby i jiných osob při výkonu práce posuzované osoby; profesní riziko nelze stanovit pouze na základě vyhodnocení expozic jednotlivým rizikovým faktorům pracovních podmínek.
  • Z výčtu profesních rizik bylo odstraněno: „profesní způsobilost pro řízení motorového vozidla“, „hlasová zátěž“, „práce ve školských zařízeních“ a „činnosti epidemiologicky závažné“.
  • Zcela vyřazena byla také „práce ve školských zařízeních“.
  • Došlo k úplnému zrušení Přílohy č. 1, kde byly uvedeny minimální doby pro provedení pracovnělékařské prohlídky, poradenství a dohledu nad pracovními podmínkami včetně školení.
  • Do nemocí vylučujících zdravotní způsobilost k práci u rizikového faktoru pracovních podmínek „celková fyzická zátěž“ byla doplněna morbidní obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) nad 40.
  • Do nemocí omezujících zdravotní způsobilost k práci u zaměstnanců pracujících v noci podle § 78 odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů byla doplněna: prognosticky závažná metabolická onemocnění, prognosticky závažná onkologická onemocnění, pravidelné a dlouhodobé užívání léků na spaní a na uklidnění, závažná metabolická onemocnění včetně diabetu mellitu a metabolického syndromu, významně zvýšené riziko rakoviny prsu. 
  • Do rizikových faktorů pracovních podmínek bylo doplněno řízení drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a práce osob provádějících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy s výjimkou strojvedoucích a zaměstnanců vykonávajících administrativní činnosti.