Dle nové legislativy (zákon č. 542/2020 Sb. a vyhláška č. 345/2021 Sb.) je provozovatel povinen:

 1. Převzít veškerá vozidla s ukončenou životností a jejich části.
 2. Převzít je bezplatně, pokud obsahují všechny podstatné části.
 3. Vystavit potvrzení  o převzetí vozidla s ukončenou životností.
 4. Odmítnout vystavit potvrzení o převzetí vozidla, jsou-li odevzdány pouze části vozidla, které nelze označit za neúplné vozidlo.

Neúplné vozidlo je definováno jako vozidlo, které obsahuje alespoň karoserii nebo rám vozidla vybavený VIN, převážnou část vybavení interiéru a motor!
Vozidla s ukončenou životností (odpad 16 01 04) a jejich části (16 01 06, 16 01 17, 16 01 18)  jsou zařazena mezi kovové odpady, u nichž je provozovatel zařízení povinen při jejich převzetí zaznamenat údaje o fyzické osobě, která fyzicky předala odpad do zařízení a kovové odpady, za které může provozovatel zařízení poskytovat úplatu pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu. O uskutečněných platbách je povinen vést evidenci.
Dále vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností („autovraky“), provozovatelům ukládá:
A/Rozsah údajů vedených v informačním systému a rozsah vedení evidence:
-  Do 96 hodin zaslat fotodokumentaci stavu přijímaných vozidel

 • rozsah zůstává obdobný:
  • celkový pohled, ze kterého musí být patrný stav vozidla a že se v době pořízení fotodokumentace nachází vozidlo na provozovně provozovatele,
  • stav vybavení kabiny vozidla s ukončenou životností,
  • VIN.

- Hmotnost zaznamenávat na tři desetinná místa.
-  Vést odděleně evidenci  dílů určených k opětovnému použití, která musí být k dispozici pro případnou kontrolu a obsahuje – název nebo označení dílu, druh vozidla (značka, model), datum provedení přípravy k opětovnému použití (prohlídka, oprava, čištění, zajištění ochrany před korozí).
- Vozidla s ukončenou životností nesmí být vršena na sebe a nesmějí být soustřeďována v poloze na boku nebo na střeše.
B/ Obsah provozního řádu a technické požadavky na zařízení k nakládání s vozidly s ukončenou životností:
V provozních řádech zařízení, které bude nutné aktualizovat nejpozději do  30.6.2023 *, musí být zohledněny technické požadavky na vybavení provozovny:

 1. Plochy zajišťující, aby nedošlo je znečištění povrchových nebo podzemních vod.
 2. Váha (zařízení ke zjištění hmotnosti).
 3. Havarijní prostředky (např. koště, lopata, sorbent) a nádoby na vznikající odpady.
 4. Vysokozdvižný vozík nebo jiné zařízení umožňující manipulaci s nepojízdnými vozidly.

* součástí vydání nového povolení  bude ohledání zařízení nebo objektů, kde je zařízení umístěno.