2. 10. 2023
 
Od 1. 10. 2023 je účinná vyhláška č. 283/2023 Sb., která se zabývá znovuzískanou asfaltovou směsí (získaná z odfrézovaných nebo jinak vybouraných asfaltových vrstev dopravních ploch) a znovuzískaným penetračním makadamem (penetrační makadam získaný vybouráním konstrukčních vrstev dopravních ploch) a stanoví:
 a) konkrétní účel, ke kterému mohou být znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam jako vedlejší produkty využívány,
b) povolený postup zpracování znovuzískané asfaltové směsi a znovuzískaného penetračního makadamu, které jsou vedlejším produktem,
c) kvalitativní kritéria, která zajistí, že při nakládání se znovuzískanou asfaltovou směsí a znovuzískaným penetračním makadamem, které jsou vedlejším produktem, nedojde k ohrožení životního prostředí a lidského zdraví,
d) okamžik, kdy znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam a asfaltová směs přestávají být odpadem,
e) konkrétní účel, ke kterému smí být znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam, které přestanou být odpadem, využívány,
f) požadavky na znovuzískanou asfaltovou směs vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterého vznikne znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs, které přestávají být odpadem,
g) požadavky na znovuzískaný penetrační makadam vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterého vznikne znovuzískaný penetrační makadam, který přestane být odpadem,
h) kvalitativní kritéria, která musí znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam a asfaltová směs splnit, aby přestaly být odpadem,
i) požadavky na vzorkování a zkoušení a
j) náležitosti průvodní dokumentace.
 
Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, která zavedla 4 kvalitativní třídy (ZAS-T1 až ZAS-T4), které stále platí. Na rozdíl od předchozí právní úpravy, je dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., možné v zařízení pro nakládání s odpady vyrábět asfaltovou směs z odpadní znovuzískané asfaltové směsi; stanovuje se již pouze 12 PAU; je určen přípustný počet vzorků překračujících nejvyšší přípustný celkový obsah PAU a určuje podmínky, za kterých je možné směsi mezi deponovat apod.