Problematika ekologické újmy je řešena zákonem o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Za ekologickou újmu se považuje měřitelně nepříznivá změna se závažnými nepříznivými účinky na vybrané přírodní zdroje. Povinností provozovatelů vyjmenovaných činností je znát veškerá rizika ekologické újmy, která by mohla nastat v důsledku provozování jejich činnosti. Za tímto účelem musí zpracovat tzv. základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy.

Pro naše klienty zajišťujeme:

  • zpracování základního a  hodnocení rizik ekologické újmy,
  • zpracování návrhu nápravných a preventivních opatření.