Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý povinen chránit zdraví lidí a životního prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standartními větami označujícími specifikovanou rizikovost a standartními pokyny pro nebezpečné zacházení.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se rozumí jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování, ale i vnitropodniková doprava.

Pro naše klienty zajišťujeme:

  • spolupráci při organizaci a kontrole plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,
  • spolupráci na vytvoření provozní evidence nebezpečných látek a přípravků,
  • vytvoření pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami nebo přípravky
  • zajištění školení osob pracujících s vybranými nebezpečnými chemickými látkami
  • zastupování klienta při jednáních a kontrolách s orgány státní správy.