Právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání, jsou podle platné legislativy povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zpracovat „Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí“ a zajistit plnění dalších povinností na úseku požární ochrany, např. provádění označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami a dalšími pokyny ve vztahu k požární ochraně i míst, kde se nachází věcné prostředky a požárně-bezpečnostní zařízení. 

Pro naše klienty zajišťujeme:         

  • začlenění provozovaných činnost z hlediska požárního nebezpečí,
  • stanovení podmínek požární ochrany,
  • zpracování dokumentace požární ochrany,
  • školení zaměstnanců o požární ochraně,
  • e-learningové kurzy,
  • Odborná příprava preventivy požární ochrany a preventivní požární hlídky
  • pomoc při řešení požárů (šetření příčin požáru, ohlášení požáru, nápravná opatření), poradní a konzultační činnost.
  • zastupování klienta při jednáních a kontrolách s orgány státní správy.