Mnoho právnických osob nebo osob oprávněných k podnikání pracuje s látkami nebezpečnými vodám nebo podnikají v povodňové oblasti. Některé subjekty pak vodu využívají ve svých výrobních procesech, vypouští ji nebo naopak čerpají. Povinnosti, jenž jsou vztažené k ochraně vod pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, jsou dány vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích.
Pro naše klienty zajišťujeme:

  • spolupráci při organizaci a kontrole stavu vodního hospodářství dle platných předpisů v oblasti ochrany vod,
  • zpracování hlášení o nakládání s vodami dle požadavků vodohospodářských orgánů
  • zpracování hlášení a odeslání prostřednictvím ISPOP
  • odběry a rozbory vzorků vod,
  •  kontrolu nakládání s látkami nebezpečnými vodám, zvláště jejich skladování v prostorách společnosti
  • zpracování a aktualizace tzv. Havarijních plánů,
  • zpracování a aktualizace Povodňových plánů
  • zastupování klienta při jednáních a kontrolách vedených orgány státní správy.