Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady je tzv. původce odpadů. Původce odpadů musí plnit povinnosti vyplývající z platné legislativy. Požadavky kladené na subjekty se neustále mění a zorientovat se v aktuální legislativě bývá náročné. V rámci úvodního auditu provedeme vymezení konkrétních povinností. Zákazníkům poskytujeme služby komplexního řízení odpadového hospodářství.

Pro naše klienty zajišťujeme:

  • odborně způsobilou osobu pro nakládání s odpady tzv. odpadového hospodáře,
  • vyřízení souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady pro skladování odpadů, případně souhlasů k upuštění od odděleného shromažďování a třídění, včetně jejich pravidelné aktualizace,
  • zpracování interní směrnice k nakládání s odpady,
  • tvorba provozních řádů zařízení k nakládání s odpady, včetně jejich projednání,
  • zavedení systému nakládání s odpady, včetně vybavení a označení shromaždiště nebo skladu odpadů, označení shromažďovacích prostředků a dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů,
  • spolupráci při organizaci a kontrole plnění legislativních požadavků,
  • metodické vedení průběžné evidence odpadů,
  • zpracování ročního Hlášení o produkci a nakládání s odpady, odeslání prostřednictvím ISPOP,
  • zařazení odpadů dle jednotlivých druhů a kategorií,
  • zastupování klienta při jednáních a kontrolách vedených  orgány státní správy.